ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016. Για τις εγγραφές θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά – έγγραφα στη σχολική μονάδα κατόπιν ραντεβού

α. Πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από Δημοτικό Σχολείο)

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (προσκομίζεται από τον Γονέα ή  Κηδεμόνα)

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) (δίνεται από το Δημοτικό Σχολείο, συμπληρώνεται και προσκομίζεται από τον Γονέα ή Κηδεμόνα)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.  (προσκομίζεται από τον Γονέα ή  Κηδεμόνα)

 ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (προσκομίζεται από τον Γονέα ή  Κηδεμόνα) και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο) για την εγγραφή στο Δημοτικό