Βιωματική μάθηση – Αποικοδόμηση υλικών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Στ και Γ τάξεων κατανόησαν την έννοια της αποικοδόμησης και τη σημασία για το περιβάλλον.